Forside Studiehåndbog

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt relevant information, når du er elev eller kursist på Campus Vejle. Her er Campus Vejle ferieplan for uddannelserne på HHX, HF, EUD og EUX Business og du kan læse om studieregler, fraværspolitik og meget andet.

HHX ferieplan 2023/24

Skoleåret 2023/2024

10. august 2023 Skolestart
14. oktober til 22. oktober 2023 Efterårsferie
20. december 2023 til 3. januar 2024 Juleferie
10. februar til 18. februar 2024 Vinterferie
23. marts til 1. april 2024 Påskeferie
9. maj til 12. maj 2024 Kristi Himmelfartsferie
18. maj til 20. maj 2024 Pinseferie
5. juni 2024 Grundlovsdag
29. juni 2024 1. dag i sommerferien

Eleverne begynder i skole igen efter sommerferien den 12. august 2024.

HF ferieplan 2023/24

Skoleåret 2023/2024

7. august 2023 Skolestart for 1. års HF
9. august 2023 Resten af eleverne møder
14. oktober til 22. oktober 2023 Efterårsferie
22. december 2023 til 2. januar 2024 Juleferie
10. februar til 18. februar 2024 Vinterferie
23. marts til 1. april 2024 Påskeferie
9. maj til 12. maj 2024 Kristi Himmelfartsferie
18. maj til 20. maj 2024 Pinseferie
5. juni 2024 Grundlovsdag
29. juni 2024 1. dag i sommerferien

HF 1. år starter efter sommeferien i skole den 12. august og resten den 14. august 2024. 

HF og STX ferieplan 2024/25

Skoleåret 2024/2025

12. august 2024 Skolestart for 1. års HF og 1.g STX
14. august 2024 Resten af eleverne møder
12. oktober til 20. oktober 2024 Efterårsferie
21. december 2024 til 5. januar 2025 Juleferie
8. februar til 16. februar 2025 Vinterferie
12. april til 21. april 2025 Påskeferie
29. maj til 1. juni 2025 Kristi Himmelfartsferie
7. juni til 9. juni 2025 Pinseferie
28. juni 2025 1. dag i sommerferien

 

EUD og EUX ferieplan 2023/24

Skoleåret 2023/2024

11. august 2023 Skolestart
16. oktober til 22. oktober 2023 Efterårsferie
20. december 2023 til 2. januar 2024 Juleferie
12. februar til 18. februar 2024 Vinterferie
23. marts til 1. april 2024 Påskeferie
26. april til 28. april 2024 Forlænget weekend St. bededagsferie
9. maj til 12. maj 2024 Kristi Himmelfartsferie
18. maj til 20. maj 2024 Pinseferie
5. juni 2024 Grundlovsdag
29. juni 2024 1. dag i sommerferien

Eleverne begynder i skole igen efter sommerferien den 12. august 2024.

Studie- og ordensreglerne

1. Om studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever på ungdomsuddannelserne på Campus Vejle og er udarbejdet i henhold til relevante bekendtgørelser (eksempelvis Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13/09/2017).

 • Studie- og ordensreglerne for Campus Vejle skal medvirke til at opfylde uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for alle elever.
 • Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter drøftelse i elevråd, samarbejdsudvalg og bestyrelse.
 • Studie-og ordensreglerne udgør det juridiske grundlag for, at der kan iværksættes en sanktion. I studie- og ordensreglerne er præciseret, hvilke sanktioner der kan iværksættes over for elever, der overtræder studie- og ordensreglerne.

Skolen informerer elever om studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside og som en del af introduktionen til skolen. Elever har også pligt til at holde sig orienterede om reglerne.

Informationen om studie- og ordensreglerne skal sikre, at elever under hele deres uddannelse er opmærksomme på vigtigheden af at overholde reglerne og kender de konsekvenser, en overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre.

Studie- og ordensreglerne er til enhver tid gældende, men rektor kan i særlige situationer dispensere for en regel.

2. Skolens værdier

Her kan du læse om vores forventninger til dig på Campus Vejle. Bl.a. om, hvad du selv kan gøre for at få et stærkt fællesskab og et stærkt fagligt undervisningsmiljø.


Studie- og ordensreglerne understøtter skolens værdier om anerkendelse, trivsel og tolerance samt skolens mål om et stærkt og fagligt undervisningsmiljø, hvor elever bliver så dygtige, de kan blive.

Studie- og ordensregler

 1. Skolen stiller krav til, at elever og medarbejdere fortsat fremmer demokratisk adfærd og medborgerskab og udviser respekt og tolerance for det enkelte individ gennem mangfoldige og inkluderende fællesskaber.
 2. Et stærkt og fagligt undervisningsmiljø indebærer respektfulde relationer og alles engagement og deltagelse i alle aktiviteter. Elever har pligt til at møde velforberedte frem og deltage aktivt og koncentrerede i timerne.
 3. Campus Vejle er en stor skole. Det er vigtigt, at alle (elever og ansatte) tager hensyn til hinanden, og at alle bidrager konstruktivt til skolens arbejds- og læringsfællesskaber.
 4. På Campus Vejle taler vi pænt til hinanden, hvad enten samtalerne foregår i eller uden for skoletiden, online eller offline. Vi opfører os tolerante over for hinanden og har respekt for hinandens forskelligheder.
 5. Det er et individuelt og et fælles ansvar, at ingen udsættes for nogen former for mobning eller andre krænkende handlinger.
 6. Vi passer på skolens bygninger og inventar. Vi rydder op efter os selv og sørger i fællesskab for, at klasseværelserne og andre lokaler holdes pæne og i god stand.

2.a. Klassekodeks

Hvad skal være særligt for din klasse? Og hvordan vil I have det med hinanden? Læs mere om, hvordan I udarbejder jeres klassekodeks.

Hver klasse har pligt til at udarbejde et klassekodeks, hvor klassen bliver enige om, hvordan man gerne vil

have det med hinanden, og hvad klassen gerne vil være kendt for. Klassekodekset lægges på TANGO.

Processen faciliteres af en lærer (fx en klasselærer eller kontaktlærer), der også sørger for, at klassen et par gange om året tager kodekset frem og taler om, hvordan det går.

Se i øvrigt skolens Antimobbestrategi.

3. Om sanktioner

Hvis du overtråder Campus Vejles studie- og ordensregler, kan skolen iværksætte en sanktion. Læs mere her.


Hvis en elev har overtrådt skolens studie- og ordensregler, kan skolen iværksætte en sanktion (jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser §6). Skolen skal træffe sin afgørelse på et retligt grundlag, og sanktionen skal være rimelig i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

En skriftlig advarsel til en elev er en alvorlig påmindelse om, at eleven skal eksempelvis nedbringe fraværet og/eller højne deltagelse, herunder aflevere skriftlige opgaver rettidigt.

Hvis skolens ledelse vurderer, at en elev har tilsidesat skolens regler i et sådant omfang, at en sanktion er påkrævet, kan blandt andet følgende sanktioner bruges:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete typer af arrangementer eller aktiviteter
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som fravær
 3. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender bestemte private genstande (eksempelvis mobiltelefoner)
 4. Tilbageholdelse af en eller flere af elevens private genstande (eksempelvis mobiltelefoner)
 5. Henvisning af en elev til at aflægge prøve i et eller flere fag
 6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve
 7. Bortvisning fra skolen
 8. Udskrivning fra uddannelsen.

Sanktionsmulighederne er nærmere beskrevet i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

4. Studieregler

Her kan du læse studiereglerne, der bl.a. omhandler karaktergivning, sygdom, snyd og hvordan Campus Vejle griber ind, hvis du ikke overholder studiereglerne. Læs studiereglerne her.

Studiereglerne er regler og normer for dine studiemæssige forhold. Under studiereglerne hører regler om og procedurer for institutionens indgriben over for manglende fremmøde eller forsømmelser bl.a. i forbindelse med afleveringer.

Ændringer, der forlænger undervisningen, skal varsles mindst en uge i forvejen. I tilfælde af mellemtimer eller aflysninger i forbindelse med eksempelvis lærers sygdom henstilles det til, at elever arbejder med lektier eller kommende afleveringer.

Studiereglerne stiller krav til, at elever til enhver tid:

 • Møder velforberedte frem til al undervisning
 • Deltager opmærksomt og aktivt i alle aktiviteter
 • Afleverer skriftlige opgaver rettidigt
 • Holder sig orienterede om lektier, opgaver, skemaændringer mv. på TANGO/Ludus
 • Møder frem til andre aktiviteter, som skolen indkalder til i skoletiden (fx fællestimer, introforløb, sportsdag og vejledningssamtaler)
 • Møder til undervisning, som foregår andre steder end på skolen, herunder ekskursioner og studierejser.

Ekskursioner og studierejser

Elever har pligt til at deltage i ekskursioner og studierejser. I henhold til Bekendtgørelse om regulering af beløb vedrørende deltagerbetaling ved ekskursioner mv. på ungdomsuddannelserne kan skolen dog ikke pålægge elever deltagelse, hvis udgifterne til transport og ophold udgør mere end 80 kr. pr. dag.

Hvis en elev i henhold til bekendtgørelsen ikke deltager i en ekskursion eller en studierejse, stilles en pligtig opgave eller lignende, der svarer til den undervisning, som ekskursionen eller studierejsen udgør. En del af undervisningen kan tilrettelægges som virtuel undervisning og uden krav om fysisk fremmøde på skolen. Skolen informerer da eleverne om, hvilke betingelser undervisningen stiller fx elektroniske tilbagemeldinger, indsendelse af materiale og opgavebesvarelser, der gælder for opfyldelse af mødepligten.

4.1. Fremmøde og fravær

Elever har pligt til at møde rettidigt frem til alle undervisnings- og læringsaktiviteter og deltage fra hvert moduls begyndelse. Elever har desuden pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt.

Skolen registrerer digitalt, og i overensstemmelse med persondatalovgivningen, elevens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Eleven har mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Fx hvis fraværet er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, fx varetagelse af et borgerligt ombud eller deltagelse i elevråd.

4.2. Fritagelse fra idræt

Elever kan efter anmodning i en tidsbestemt periode fritages fra valgfag i idræt pga. sygdom eller skade. Fritagelse forudsætter dokumentation i form af lægeerklæring eller udtalelse fra læge eller hospital.

Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.

4.3. Elever indskrevet på Sportscollege

Der gælder særlige regler for elever indskrevet på sportscollege. Sportscollegelederen kan godkende såkaldt sportsrelateret fravær.

Eleven indkaldes på lige vilkår med alle andre elever til en fraværssamtale ved mere end 10 % fravær, også når fraværet omhandler det sportsrelaterede fravær.

Ved fraværssamtaler, der er forårsaget af sportsrelateret fravær, drøfter elev og skole i fællesskab, hvordan eleven indhenter den tabte undervisning.

Skolen motiverer elever ved sportscollege til at tage imod skolens tilbud om supplerende undervisning, der erstatter den uddannelsestid, eleven ikke har gennemført. Derved mener skolen, at eleven har de bedste forudsætninger for at gennemføre studentereksamen.

Ved fraværssamtaler omkring fravær, der ikke er godkendt som sportsrelateret, deltager leder eller træner fra sportscollege undertiden sammen med kontaktlæreren. Proceduren er her den samme, som for elever, der ikke er indskrevet i sportscollege.

4.4. Længerevarende sygdom

Ved elevers fravær pga. længerevarende sygdom kontakter skolen pågældende elev med tilbud om sygeundervisning. Det sker senest 10 skoledage efter, at eleven sidst deltog i undervisningen. Er eleven under 18 år, kontaktes forældre.

Undervisningens omfang kan normalt ikke overstige fem ugentlige timer og kan normalt ikke strække sig ud over 40 skoledage. Den gennemførte undervisning erstatter den uddannelsestid, eleven i den pågældende periode ikke har gennemført.

Hvis en elev på grund af sygdom har haft kortvarigt fravær eller forventes af få hyppigt, kortvarigt fravær, kan eleven tilbydes supplerende undervisning, som erstatter den manglende uddannelsestid.

Ved sygdomsperiode på mere end 40 skoledage skal det vurderes, om eleven har mulighed for at genoptage skolegangen. Det kan eventuelt aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin det følgende år. SU vil blive stoppet, med mindre der søges dispensation.

Elevens status er i givet fald ”tilmeldt klassen, men ikke studieaktiv pga. dokumenteret sygdom”. Hvis en elev mod sin vilje udskrives pga. dokumenteret sygdom, skal der gives klagevejledning, inklusive muligheden for at søge SU.

Skolen har ret til at kræve en lægeerklæring ved langvarigt eller hyppigt fravær. Lægeerklæringen betales af eleven.

4.5. Snyd

Snyd er ikke tilladt, hverken i forbindelse med opgaver, prøver eller i den daglige undervisning.

Det er snyd:

 • Hvis man udgiver andres arbejde for at være sit eget (plagiat)
 • Uretmæssigt får hjælp af andre, eller
 • Bruger ikke tilladte hjælpemidler til at løse stillede opgaver.

Skolen anvender plagiatprogrammer til kontrol af besvarelserne og har adgang til forskellige opgavebaser. Skolen kan benytte software til logning af adfærd på nettet i forbindelse med mundtlige og skriftlige prøver.

Elever skal også være opmærksomme på, at det er snyd, hvis de har været på internettet i prøveformer, hvor det ikke er tilladt. Også selvom de ikke har gjort brug af internettet eller hjælpemidlet i besvarelsen af den stillede opgave.

Bliver der konstateret snyd i forbindelse med interne opgaver erklæres opgaven for ugyldig/ikke afleveret og der gives en advarsel. Snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamen.

Hvis en elev snyder gentagne gange, vil mere vidtgående sanktioner iværksættes, fx midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen.

Skolen gør som en del af undervisningen i begyndelsen af skoleåret, eleverne bekendt med, hvad der er snyd i det pågældende fag.

4.6. Evaluering og karrierelæring

Arbejdet med at sikre elevers læring, trivsel og udbytte af undervisningen bygger bl.a. på tre former for løbende evaluering:

 • Lærernes evaluering af elevernes faglige udbytte (summativ og formativ evaluering)
 • Elevers evaluering af undervisningen i de enkelte fag
 • Målinger af elevers faglige og sociale trivsel gennem den årlige elevtrivselsundersøgelse.

Eleven har pligt til at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med sine faglærere om evaluering af sit udbytte af undervisningen med det formål at sætte fokus på elevens fortsatte faglige udvikling og udvikling af studiekompetencer.

Evalueringen danner grundlag for vejledning af eleven angående faglig udvikling og udvikling af gode arbejdsmetoder og hensigtsmæssige studievaner. Den skal sikre, at eleven fortsat er opmærksom på egne styrker, svagheder og fremskridt.

Fokus på elevernes karrierelæring er et væsentligt element i skolens arbejde med elevernes personlige og faglige udvikling. I praksis betyder det, at elever gennem et samarbejde med virksomheder, institutioner og videregående uddannelser får indblik i karrieremuligheder. I samarbejdet indgår løsning af autentiske problemstillinger samt deltagelse i brobygningsaktiviteter med videregående uddannelser.

4.7. Karaktergivning

HHX

Betingelsen for at bestå en studentereksamen er, at gennemsnittet af såvel årskarakterer som eksamenskarakterer er mindst 2,0. I beregningen indgår visse karakterer med forskellig vægt.

HF

Betingelsen for at bestå en hf -eksamen er, at gennemsnittet af samtlige eksamenskarakterer er mindst 2,0.

EUD

Betingelsen for at bestå et EUD grundforløb og kunne påbegynde hovedforløb er, at eleven har bestået de fem obligatoriske grundfag med et gennemsnit på 2,0. Hvis et fag er udtrukket til eksamen erstatter eksamenskarakteren standpunktskarakteren når gennemsnittet beregnes.

EUX

Eleven skal bestå de otte obligatoriske grundfag med et gennemsnit på 2,0 for at påbegynde EUX2 (studiekompetenceåret). Hvis et fag er udtrukket til eksamen erstatter eksamenskarakteren standpunktskarakteren.

Betingelsen for at bestå EUX 2. år er, at gennemsnittet af såvel årskarakterer som eksamenskarakterer er mindst 2,0. I beregningen indgår visse karakterer med forskellig vægt.

Årskarakterer, årsprøvekarakterer, studieaktivitet samt evt. sanktioner anvendes til at træffe beslutning om oprykning.

4.8. Eksamen

Skolen sørger for, at elever er bekendt med de overordnede regler for eksamensafviklingen. Lærerne sørger for, at elever er bekendt med de specifikke eksamensvilkår i de forskellige fag.

Regler og retningslinjer for eksamen findes på TANGO. Elever har egen pligt til at sætte sig ind i disse regler og retningslinjer.

Herudover har elever en egen pligt til at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til eksamen. Mobiltelefoner og lignende kommunikationsmidler er ikke tilladte i prøvelokaler.

Elever har pligt til at møde mindst 30 minutter før starten på en skriftlig eller mundtlig eksamen, årsprøve og terminsprøve.

Skolen kan med 3 dages varsel ændre på tiderne, så eleven skal eksamineres før eller senere end det tidspunkt, der er anført i den udleverede eksamensplan.

Forsinket fremmøde eller udeblivelse fra eksamen eller årsprøve kan medføre, at eksamen ikke kan aflægges rettidigt, eller at der ikke kan ske oprykning til næste klassetrin.

4.9. Sygdom i forbindelse med eksamen og årsprøver

Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen, skal eleven hurtigst muligt kontakte skolen. Skolen skal modtage besked inden kl. 15 på den pågældende prøvedag. Ellers betragtes eleven som udeblevet.

Eleven skal kontakte egen læge, så lægen kan attestere sygdommen (lægeattest). Eleven afholder selv udgiften til lægeattest. Derved kan eleven tilbydes sygeeksamen.

Sygeeksaminer afholdes så vidt muligt i samme eksamensterminen som den ordinære eksamen og ellers i sygeeksamensterminen.

Ved sygdom i forbindelse med terminsprøver og årsprøver kræves der ikke lægeattest, men eleven skal kontakte skolen hurtigst muligt.

4.10. Oprykning til næste klassetrin

HHX

En elevs oprykning i næste klasse er betinget af, at eleven har deltaget i eksaminer, herunder skolens interne prøver, og at eleven har deltaget i og fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

I forbindelse med vurderingen beregner skolen elevens karaktergennemsnit, der skal være 2,0 eller derover, som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af skoleåret. Skolen medregner elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i de forløb, der er nævnt i lovens § 21, stk. 3.

Skolen kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som senest er gennemført. Det er en forudsætning for en sådan afgørelse, at eleven ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare. Hertil kommer, at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin.

HF

EUD

Elever skal bestå de 2 obligatoriske grundfag på grundforløb 1, med et gennemsnit på 2,0 og bestå Erhvervsfag, for at kunne fortsætte på grundforløb 2.

Eleven skal bestå de to obligatoriske grundfag fra grundforløb 1 og de 3 obligatoriske grundfag fra grundforløb 2, med et gennemsnit på 2,0. Hvis et fag er udtrukket til eksamen erstatter eksamenskarakteren standpunktskarakteren. Eleven skal også bestå det uddannelsesspecifikke fag for at påbegynde hovedforløb.

EUX

Elever skal bestå de 3 obligatoriske grundfag på grundforløb 1, med et gennemsnit på 2,0 og bestå Erhvervsfag, for at kunne fortsætte på grundforløb 2.

Eleven skal bestå de 3 obligatoriske grundfag fra grundforløb 1 og de 5 obligatoriske grundfag fra grundforløb 2, med et gennemsnit på 2,0. Hvis et fag er udtrukket til eksamen erstatter eksamenskarakteren standpunktskarakteren. Eleven skal også bestå det uddannelsesspecifikke fag for at påbegynde EUX2, også kaldet studiekompetenceåret.

Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før skolens leder træffer den endelige beslutning om manglende oprykning og dermed udmeldelse af skolen.

5. Ordensregler

Her kan du blive klogere på bl.a. vores alkohol- og rygepolitik, vores digitale ordensregler og vores ordensregler for dig som elev.


Skolens ordensregler fastsætter normer for god orden og godt samvær for elever på Campus Vejle. Bekendtgørelsen giver skolen hjemmel til at gribe ind over for adfærd, der bryder med regler og normer for adfærd, orden og samvær både på og uden for skolen.

Elever har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at elever har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten er også gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.

5.1. Almene normer for god opførelse og adfærd

 • Vi er gode repræsentanter for Campus Vejle i bybilledet, på virksomhedsbesøg og på studieture
 • Vi viser erhvervslivet, at vi er gode kommende medarbejdere, så vi gennem vores uddannelse kan skabe en karriere for os selv
 • Vi behandler hinanden med respekt, ligeværdighed og tolerance
 • Vi passer godt på skolens bygninger, inventar, udstyr og materialer
 • Vi rydder op efter os selv – både i klasselokaler, på gangene, i kantinen og andre områder
 • Vi sætter stole op efter brug
 • Vi parkerer cykler og biler i de dertil indrettede områder
 • Vi støjer ikke
 • Vi indtager kun mad i klasselokalerne, hvis det er aftalt med underviseren
 • Vi optager og deler ikke lyd og billeder uden samtykke fra de medvirkende
 • Vi bruger kun mobiltelefon, computer og tablets i undervisningen til læringsformål
 • Vi må gerne have religiøse holdninger, men ikke forkynde eller tilskynde til fundamentalisme

5.2. Oprydning

Alle har pligt til at rydde op efter sig selv og hjælpe til med at holde skolen ren og ordentlig. I kantineområdet anbringes brugt service på de opstillede vogne og affald smides i de opstillede affaldskurve. Stole sættes altid op efter brug.

Elever er sammen med lærerne ansvarlige for, at klasselokaler og andre lokaler efterlades ryddelige.

5.3. Annoncering og handel

Der må ikke annonceres eller drives handel på skolens område eller digitale platforme uden skolens tilladelse.

Politiske partier, hjælpeorganisationer og kulturelle institutioner kan hænge materiale op efter aftale og anvisning.

Reglen gælder ikke annoncer for skolens interne arrangementer, der kan hænges op på skolen og skal fjernes umiddelbart efter, at arrangementet er afholdt.

5.4. Undervisningsmidler

Hvis en bog eller et materiale bliver væk eller ødelægges, skal eleven erstatte materialet.

Der må ikke skrives i lånte bøger. Dog kan eleven skrive sit navn på indersiden af omslaget, når der er tale om bøger, der udleveres til undervisningsbrug.

Ikke afleverede og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter under hensyntagen til bøgernes reelle værdi.

Elever anskaffer selv visse undervisningsmidler. Det gælder fx lommeregner, sko og tøj til idræt samt fagrelateret software.

5.5. Digitale regler og dannelse

Elever skal til enhver tid overholde skolens digitale regler. Skolen sørger for, at elever som en del af introduktionen modtager konkrete anvisninger til skolens digitale regler i forhold til opførsel på de digitale platforme og brug af digitale enheder.

Mobiltelefon, computer og tablets bruges til læringsformål og efter lærerens konkrete anvisninger.

Skolens digitale platform hedder Moodle. Elever har pligt til på alle skoledage at holde sig orienteret på skolens digitale platform Moodle. Det indebærer at læse:

 • Opslag på skolens digitale opslagstavle
 • Beskeder i elevernes personlige skole-mailboks
 • Beskeder til elever via skolens administrative systemer.

5.6. Optagelse og transmission af lyd og billeder samt deling

Elever må ikke optage eller transmittere lyd eller billeder fra/på Campus Vejle uden en ansats anvisning eller samtykke, ej heller dele optaget eller transmittere materiale med andre. Optagelse, transmission og deling er kun tilladt med de involveredes samtykke.

Hvis der på optagelsen eller transmissionen til undervisningsbrug eller anden type interaktion fra/på Campus Vejle optræder andre, skal elever også indhente samtykke fra dem.

Deling af intime billeder og film er strafbart. Skolen har nultolerance over for medvirken til sexmobning og deling af nøgenbilleder. Det er ulovligt og kan medføre sanktioner, herunder midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen samt politianmeldelse.

5.7. Mobning

Skolen har med afsæt i Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen LOV nr 311 af 04/04/2017 fokus på at imødegå mobning, herunder digital mobning. Det er et

individuelt og et fælles ansvar, at ingen udsættes for nogen former for mobning eller andre krænkende handlinger.

Elever skal medvirke til, at alle på skolen trives fysisk, psykisk og digitalt. Elever har pligt til at anmelde observeret mobning eller mistanke om mobning til kontaktlæreren, studievejledere/elevcoaches, uddannelsesleder eller rektor. Dette gælder både, hvis det er en elev eller en medarbejder, der bliver mobbet.

Elevers opførsel gælder også i fritiden og i rum, hvor de digitale handlinger kan få indflydelse på skolens undervisningsmiljø, orden og samvær på skolen.

Se skolens Antimobbestrategi.

5.8. Alkoholpolitik

Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden eller i umiddelbar forlængelse heraf. Heller ikke på introturen og til sportsdagen.

Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet, fx i forbindelse med skolens elevfester og fredagscafé.

Der må ved sådanne særlige arrangementer kun serveres øl og alkoholsodavand med en alkoholprocent på maks. 5 %. Elever må ikke medbringe egne drikkevarer. I særlige tilfælde kan skolens leder dog give tilladelse til, at elever medbringer egne drikkevarer.

Skolen opfordrer elever og forældre til, at eleverne ikke indtager for meget alkohol, før de kommer til fester/arrangementer på skolen.

På studieture, ekskursioner og lignende må der kun i moderat omfang indtages alkohol i undervisningstiden og i fritiden. Alle skal deltage aktivt i studieturens program. På studieturene må der ikke drikke alkohol på udturen og hjemturen. Overnatningsstedets regler om alkohol skal følges.

Der kan på den enkelte studietur udstedes mere markante forbud mod indtagelse af alkohol, som eleverne skal være bekendtgjort med forud.

5.9. Rygning

Campus Vejle er en røg- og tobaksfri skole. Alle former for røg og tobak er ikke tilladt i skoletiden, herunder også snus, e-cigaretter og vandpipe. Skoletid er tidsrummet mellem kl. 7:45 og 16:00 og rygning uden for skolens matrikel er derfor ikke en mulighed.

Det er forbudt at sælge tobak på skolens grund og i forbindelse med skoleaktiviteter.
Sanktioner
For elever og kursister, der ikke overholder ovenstående, sker følgende:
1. Overtrædelse af rygeforbud: påtale og notering af overtrædelsen.

2. Overtrædelse af rygeforbud: mundtlig advarsel, som gives af uddannelseslederen. Hvis eleven er under 18 år, inviteres forældrene med til samtalen.

3. Overtrædelse af rygeforbud: skriftlig advarsel, som gives af uddannelseslederen. Hvis eleven er under 18 år, inviteres forældrene med til samtalen.

4. Overtrædelse af rygeforbud: udmeldelse af skolen.

5.10. Euforiserende stoffer

Skolen har i henhold til Dansk narkotikalovgivning forbud mod euforiserende stoffer. Det er forbudt at medbringe, indtage, besidde, udveksle eller være påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer i skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi, ved skolefester, på hytteture, ekskursioner og studieture. Dette gælder, uanset om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden for skolens område, og hvor eleverne kan forbindes med at være elev på skolen og ved alle arrangementer i skolens regi.

Hvis skolen vurderer, at eleven har et problematisk forbrug af euforiserende stoffer, i forhold til at kunne være studieaktiv og mødestabil, ses det også som en overtrædelse af skolens regler.

Sanktioner

Hvis der er konkret mistanke om, at en elev har overtrådt totalforbuddet mod euforiserende stoffer og fremstår påvirket, og pågældende elev benægter, kan rektor eller en ledelsesrepræsentant kræve, at eleven lader sig teste for rusmidler.

Testresultatet vil indgå i rektors samlede vurdering af, om eleven har overtrådt forbuddet mod euforiserende stoffer. I rektors samlede vurdering vil også indgå de faktiske forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke og observationer af de faktiske hændelser.

Er det i forbindelse med en skolefest, skal testen udføres af en vagt fra vagtselskabet eller af en ledelsesrepræsentant. Er der tale om fysisk besiddelse af rusmidler, kontaktes politi og forældre, uanset elevens alder.

En negativ test kan afkræfte en mistænkt ruspåvirkning. En ledelsesrepræsentant skal sørge for, at skolen on location sikrer sig bevis i form af eksempelvis skriftlige notater om øjenvidneiagttagelser, observationer, samtale med elever mm.

Hvis en elev indrømmer at have taget euforiserede stoffer eller testes positivt, vil der blive iværksat en sanktion.

Forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år. En elevs afvisning af at lade sig teste kan blive regnet eleven til skade i rektors samlede vurdering af sanktion.

Politik for euforiserende stoffer.

6. Klagemuligheder

Hvordan kan du klage over skolens afgørelser? Hvor lang tid har du til at klage? Hvad skal du gøre, når du vil klage? Læs mere om dine klagemuligheder her.

Elever (og forældre/værge, hvis eleven er under 18 år) kan klage over skolens beslutninger. Fristen for at klage er senest 10 dage (inklusiv dage uden undervisning) efter beslutningen er truffet.

Klagen skal være individuel, skriftlig og nøje angive de omstændigheder, der kan begrunde en imødekommelse af klagen.

Skolens ledelse vil efter modtagelse af klagen træffe en afgørelse i sagen.

Skolens afgørelse kan eleven senere klage over til Styrelsen for undervisning og kvalitet, hvis der er tale om retlige forhold. Fristen for at klage er også her senest 10 dage (inklusiv dage uden undervisning) efter afgørelsen er truffet.

Reglerne om klageadgang findes i §11 i bekendtgørelse om studie-og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

I forbindelse med klager over eksamen vil det være beskrevet i eksamensinstruktionen, som er tilgængelig på Moodle i forbindelse med eksamen.

Fremmøde og fravær

1. Politik for fremmøde på HHX

Registrering af fremmøde

Fravær registreres af læreren. Fravær registreres for hele lektionen (45 minutters fravær). Fravær nulstilles ved skoleårets udgang.

Efter modulets afslutning ændres der ikke på fraværsregistreringen. Elever har pligt til løbende at holde sig orienterede om fraværets omfang.

En elev har en egen pligt til, inden for to dage, at henvende sig til sin lærer og gøre opmærksom på, hvis eleven mener, at der er sket en forkert registrering af fraværet.

Fravær som skolen er ansvarlig for, når elever eksempelvis deltager i ekskursioner, international praktik, sygeeksamen, brobygning, elevråd, vejledningssamtaler eller lignende, rettes efterfølgende. Læreren med ansvar for den ekstraordinære aktivitet sender liste over deltagere og tidspunkt til administrativ medarbejder, som efterfølgende retter fraværet.

Skolen skal sørge for, at ekstraordinære aktiviteter placeres så hensigtsmæssigt som muligt, så den almindelige undervisning berøres mindst muligt. Det gælder også elevråd og udvalg.

Hvis pligten til fremmøde og deltagelse forsømmes

Elever har pligt til i Ludus at angive årsag til fravær. Årsag til fravær skal være skrevet senest den dag, den pågældende elev vender tilbage til skolen.

Fravær opgøres 5 gange årligt.

Hvis en elev har mere end 10% fravær igangsættes en proces, og der kan iværksættes sanktioner.

Processen er forskellig afhængigt af, om der er tale om generelt fravær eller fravær i et enkelt fag. Der tages også højde for, om elever er fysisk eller psykisk belastede på en måde, så de kan have svært ved at være studieaktive.

Hvis elever har ekstraordinært højt fravær i enkeltfag, henvender den pågældende lærer sig til elevcoach. Ekstraordinært højt fravær i enkeltfag kan også give advarsel.

Hvis elever undervejs nedbringer fraværet til under 10% bremses processen. Stiger fraværet igen til over 10% fravær fortsættes processen fra der, hvor den slap.

Elever med højt fravær kan ikke deltage i elevråd – og udvalgsarbejde.

Skolens indgriben i forbindelse med elevers forsømmelse

Skolen griber ind over elevers forsømmelser på følgende vis

Statusbrev og pædagogiske tilrettevisning

Konstateres det ved en given tælledato, at en elev forsømmer sin pligt til fremmøde og deltagelse, modtager eleven et statusbrev. Herefter indkaldes eleven til møde med sin kontaktlærer.

Statusbrevet sendes også til forældrene, hvis eleven er under 18 år. Det præciseres, at forældrene er meget velkomne til at henvende sig, så elevens fraværsproblem kan løses i samarbejde mellem elever, forældre og skolen.

Eleven får ved samtalen en pædagogisk tilrettevisning og orienteres om konsekvenserne af fortsat fravær og/eller manglende skriftlige afleveringer. På mødet drøftes desuden elevens studievaner og relevante fastholdelsestiltag, og om eleven har behov for en samtale hos elevcoach.

Der tages referat af samtalen og aftale vedr. fastholdelsestiltag som opbevares i sikkert IT-arkivsystem, således at klassens lærere, uddannelsesleder, elevcoach og studievejledere er orienterede.

Første advarsel

Hvis elevens studieaktivitet ikke øges kan skolen give første skriftlige advarsel.

Har eleven ikke tidligere været i samtaleforløb hos elevcoach, indkaldes eleven af elevcoach til en fremmødesamtale.

Samtalen skal vise, om der er særlige forhold, der gør sig gældende, og om eleven har behov for ekstra motivationssamtaler.

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, modtager eleven efterfølgende den første advarsel, som sendes til elevens e –boks og til forældrenes, hvis eleven er under 18 år.

Anden advarsel

Hvis studieaktiviteten fortsat ikke øges kan eleven gives anden advarsel.

Eleven indkaldes til en fremmødesamtale hos elevcoach.

Til samtalen indskærpes det, at forsømmelse af møde – og deltagelsespligt kan føre til, at eleven erklæres ikke-studieaktiv, hvorved eventuel SU standses og eleven kan udmeldes.

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, modtager eleven efterfølgende den første advarsel, som sendes til elevens e –boks og til forældrenes, hvis eleven er under 18 år.

Tredje advarsel

Hvis eleven trods forudgående advarsler samt fremmøde- og motivationssamtaler forsat forsømmer sin møde- og deltagelsespligt, kan eleven gives den tredje og sidste advarsel.

Eleven indkaldes til en samtale med rektor og elevcoach. Eleven har mulighed for at udtale sig, inden eleven modtager den tredje advarsel. Advarslen sendes også til elevens e -boks. Forældrene tilbydes at deltage i advarselssamtalen, hvis eleven er under 18.

Når eleven modtager den tredje advarsel, erklæres eleven samtidig for ikke -studieaktiv og eventuel SU standses med øjeblikkelig virkning. For lovligt at modtage SU skal eleven være studieaktiv, dvs. overholde mødepligten, møde velforberedt, aflevere stillede opgaver og deltage aktivt i undervisningen.

Hvis eleven de kommende 4 uger nedbringer sit fravær væsentligt og deltager aktivt i undervisningen, kan eleven igen søge om SU.

Fortsætter eleven sit høje fravær de næste 2 uger fra dags dato vil eleven blive udmeldt af uddannelsen. Eleven skal da aflevere de udlånte lærebøger samt IT-udstyr i studievejledningen.

Registrering af skriftligt fravær

Med afsæt i bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488

 • I Ludus lægger læreren en opgave til eleverne og angiver afleveringsfristen
 • Læreren tager stilling til og vælger, om eleverne skal aflevere i grupper eller individuelt
 • Læreren svarer “ja” til, om opgaven må afleveres efter tidsfristen.
 • Målet er, at eleverne motiveres til at aflevere alle opgaver af hensyn til skriftligheden
 • Hvis en elev ikke afleverer en opgave rettidigt, kan eleven ikke forvente feedback på og karakter for opgaven. Det er op til læreren at vurdere
 • Den pågældende elev kan sættes i “akut skrivefængsel”, hvis læreren vurderer, at det er det gavner elevens læring
 • En opgave står registreret som “fraværende”, indtil eleven har afleveret eller indtil skolens skriftlige fravær opgøres ved skoleårets afslutning og lægges på skolens hjemmeside

Elevers manglende rettidige afleveringer og skriftlige fravær behandles i henhold til studie- ordensreglerne.

I tilfælde af manglende underviser ved lektions start

Skulle det ske, at en underviser ikke er ankommet til undervisningslokalet efter 15min, er proceduren som følger: En elev fra klassen går ned i receptionen for at undersøge, om der evt. er besked til klassen. Skulle dette ikke være tilfældet, henvender man sig på det respektive lærerværelse for at sikre sig, at der ikke er sket en misforståelse. Der findes ikke nogen regler om, at man må forlade undervisningen efter et bestemt antal minutter uden underviser.

2. Politik for fremmøde på HF

Registrering af fremmøde

 • Der er mødepligt til undervisningen.
 • Vi forventer, at du møder til tiden.
 • Vi forventer, at køretimer, tandlæge og lægebesøg lægges udenfor undervisningstiden.
 • Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at komme i skole, skal du melde afbud ved at skrive i Ludus­web.
 • I Ludusweb kan du følge med i fremmøde/fraværsstatistik.
 • I Ludusweb, kan du se, hvis der er aflysninger, ændringer og andre beskeder fra skolen.

Regler for manglende studieaktivitet

10% fravær af læste timer og derover:

 • Du indkaldes til en samtale og får en mundtlig advarsel
 • Der snakkes om måder at nedbringe dit fravær på, og hvordan du ind­henter dine evt. manglende skr. arbejder.
 • Der aftales et opfølgningsmøde 2 – 3 uger senere

15% fravær eller derover:

 • Du får en skriftligt advarsel i din e-boks
 • Du indkaldes til en opfølgningsmøde 1 – 2 uger senere
 • Dit SU kan sættes på standby.

20% fravær eller derover:

 • Du vil blive udmeldt fra HF uden yderligere varsel
 • Din SU ophører

3. Politik for fremmøde og fraværsopfølgning på EUD og EUX

Vi ved, at det er vigtigt for dit udbytte af din skolegang, at du møder til timerne. Derfor er vi opmærksomme på vores elevers fravær og trækker fraværslister ugentligt. Hvis vi oplever, at der er elever med højt eller uforklarligt fravær, reagerer vi hurtigst muligt, så vi sammen kan se på, hvordan vi bedst løser de udfordringer, der end måtte være. Det er vigtigt, at du gør opmærksom på, hvis der er særlige forhold, der spiller ind i forhold til dit fravær.

Det forventes, som på en arbejdsplads, at man møder op og er forberedt til dagen. Det betyder her på uddannelsen, at man møder hver dag, har lavet sine lektier og forberedt sig til den daglige undervisning.

Vi har fokus på:

 • En hurtig indsats
 • Tydelige regler for fravær og grundig information i skoleårets start om fraværsregler
 • Kontaktlærer og klassens lærere som kender eleverne, er forpligtede til at tale fravær med eleverne og formidle viden videre til trivsels- og studievejleder
 • Fraværsregistreringen er konsekvent og entydig
 • Elever med fraværsproblemer tilbydes samtaler med trivsels- og studievejleder

Vores fraværsprocedure:

 • Kontaktlæreren holder første fraværssamtale og noterer aftaler i LUDUS.
 • Ved fortsat fravær inddrages trivsels- og studievejleder og indkalder til 2. og evt. 3. samtale via e-boks. Dette fungerer som en officiel, skriftlig advarsel og kan resultere i udmeldelse.

Hvis du er under 18 år, inviteres dine forældre også med. Ungdomsuddannelsesvejledningen (UU) orienteres, hvis du vurderes frafaldstruet. Nogle gange giver det også mening, at der deltager en UU-vejleder, mentor el.lign. Aftaler og tiltag noteres i skolens studieadministrative system LUDUS.

Fælles for samtalerne er, at vi forsøger at finde frem til gode løsninger, så du kan gennemføre din skolegang. Vi har forskellige muligheder for at støtte op omkring din trivsel og uddannelse. Det kan bl.a. være støttende samtaler med en mentor eller vejleder, mulighed for at lave lektier og afleveringer på skolen, deltagelse i gruppeforløb eller henvisning til andre relevante tilbud. Hvis vi til en samtale finder ud af, at du ikke er havnet det rigtige sted, vil vi altid hjælpe dig videre så godt vi kan ved at etablere kontakt til UU, Jobcenteret el.lign.

Studieaktivitet på EUD og EUX Business

Studieaktivitet er vigtigt for at få et godt udbytte af din uddannelse. Det er derfor et krav for at gå på uddannelsen, at du er studieaktiv.

Studieaktivitet indebærer at:

 • Du møder til dine timer til tiden. Hvis du er syg eller på anden vis forhindret i at møde, forventer vi, at du giver besked på LUDUS.
 • Du deltager aktivt i al slags undervisning, projekter og gruppearbejde.
 • Du afleverer dine opgaver til tiden.
 • Du møder velforberedt til timerne.

Hvis vi oplever, at elever ikke er studieaktive, reagerer vi hurtigst muligt, så vi sammen kan finde gode løsninger. Det kunne fx være lektiecafé, hjælp til overblik over det forsømte, samtaler med vejleder el. andet.  Manglende studieaktivitet følger samme procedure som beskrevet ovenfor ved fravær.

Lærepladssøgning

Campus Vejle vægter meget højt, at du som elev får optimal støtte, vejledning og tilskyndelse til at søge læreplads.

En række tiltag både før, under og efter grundforløbet sikrer, at du klædes godt på til at finde en læreplads – gerne allerede før eller under grundforløbet.

Du skal gennem hele grundforløbet både have en aktiv profil på www.lærepladsen.dk og kunne dokumentere, at du er aktivt lærepladssøgende. Herudover skal du deltage aktivt i de aktiviteter, skolen tilbyder i forhold til lærepladssøgning. Tiltagene spænder vidt fra f.eks. jobdating, karrierelæringsforløb, virksomhedsbesøg, individuelle vejledningssamtaler (hvor du hjælpes med ansøgning og CV), virksomhedspraktik mm.

Hvis du ikke deltager aktivt i lærepladssøgningsaktiviteter, registreres det som fysisk fravær, og den ovenstående procedure for fravær og studieaktivitet træder i kraft.

Særlige regler om skriftlig studieaktivitet på EUX

Det forventes, som på en arbejdsplads, at man er forberedt til dagen. Det betyder her på uddannelsen, at man har lavet sine lektier og forberedt sig til den daglige undervisning.
Skriftlige afleveringsopgaver og elevtidsopgaver skal afleveres. Hvis dette ikke finder sted, kan en elev tildeles mødepligt efter endt undervisning, hvor eleven skal blive og lave en opgave, som ikke er afleveret inden for deadline. Dette skal ses som en hjælp til eleven, og ikke som en straf. Når eleven ikke selv har kunnet finde tiden til at få lavet afleveringen, hjælper vi eleven med at finde tiden for at kunne få en bedømmelse, blive indstillet til eksamen og få lov til at gennemføre uddannelsen.
Hvis de skriftlige krav ikke overholdes, kan det medføre en advarsel. Ved flere advarsler kan det resultere i, at man ikke kan gennemføre uddannelsen.

Overgang og fastholdelse

Fastholdelsespolitik for Campus Vejle 

Formål

Formålet med denne fastholdelsesstrategi er at alle elever, der har evnerne, gennemfører deres uddannelse og udnytter deres potentiale.

Overgang fra grundskole

 • Skolen gennemfører målrettede brobygningsforløb for 8. kl, 9. kl og 10. kl med henblik på at vise hvordan skoledagen forløber på Campus Vejle 
 • Der afholdes åbent hus i november og januar med mulighed for at møde lærere og elever på uddannelsen
 • Der afholdes aktivitetsdage for folkeskoleelever, hvor der gives kendskab til uddannelsen og skolemiljøet. Endvidere inddrages elever til at fortælle om uddannelsen
 • Skolen arbejder tæt sammen med UU om at give eleverne de bedste forudsætninger for at vælge uddannelse
 • Skolen gennemfører et ambitiøst introprogram, hvor der er fokus på eleverne får et godt kammeratskab og lærer elever fra årgangen at kende

Undervisningen

 • Hver klasse har en kontaktlærer, som løbende afholder kontaktlærermoduler, hvor der bl.a. arbejdes med klassens sociale miljø
 • Skolen lægger stor vægt på, at læreren agerer som klasserumsleder og skaber gode relationer til eleverne
 • Der lægges vægt på, at der stilles tydelige og præcise krav til eleverne, bl.a. når det gælder lektier og større skriftlige opgaver.
 • Lektier gives for i god tid (senest to dage før) og ligeledes stilles opgaver i god tid og koordineres i klasseteamet
 • Skolen afholder lektiecafé, hvor alle elever kan deltage
 • I matematik og dansk gennemføres screeninger ved uddannelsens start, og der iværksættes en indsats for elever med særlige behov
 • Der søges SPS midler til støtte for elever med særlige behov (fx ordblindhed, ADHD, mm.)
 • For at identificere elever, der er frafaldstruede p.g.a. lave karakterer gennemgår fastholdelsesteamet samtlige elevers termins- og årskarakterer med henblik på at iværksætte tiltag, der kan hjælpe eleven fagligt.

Skolemiljø

 • For at elevernes ønsker til skolen gøres synlige arbejdes der for at få et velfungerende elevråd
 • Der arbejdes aktivt for at skabe et godt skolemiljø, blandt andet ved at der afholdes fester og fredagscafé
 • Der tilbydes et fællesskab til ensomme unge, hvor der er voksne, der hjælper med at skabe relationer til andre elever