Forside Studie-ordensregler AVU

Studie-ordensregler

Her finder du information om studie-ordensregler, når du er kursist på AVU, Campus Vejle.

Et godt studiemiljø

Vi forventer

at du er med til at skabe et godt studiemiljø

at du møder andre med en positiv, tolerant og konstruktiv indstilling

at du tager hensyn og viser andre respekt. Det gælder både på skolen og på de sociale medier

at du holder dig orienteret om lektier, opgaver, skemaændringer på Tango/LUDUS samt selv skriver årsag til evt. fravær ind i LUDUS.

 

Vær studieaktiv

Vi forventer

At du kommer til alle timer

At du kommer til tiden- også efter pauser

At du afleverer alle skriftlige opgaver

At du er aktiv i timerne.

Studieaktivitet, når undervisningen er virtuel

Vi forventer

At du er virtuelt til stede og studieaktiv i det tidsrum, hvor undervisningen foregår

At du deltager i undervisningen med mikrofon og webcam tændt

At du ikke optager andre eller tager billeder fra undervisningen medmindre du på forhånd har fået tilladelse til det af læreren og af de øvrige kursister.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Ved 10% fravær og derover og/ eller manglende studieaktivitet

Du indkaldes til samtale og får en mundtlig advarsel. Der aftales om måder at nedbringe fraværet. Aftalen skrives i LUDUS under ”sager” og der aftales et opfølgningsmøde efter 2-3 uger

Ved 15 % eller derover og/eller manglende studieaktivitet

Du får en skriftlig advarsel i e-boks og indkaldes til en opfølgningssamtale 1-2 uger efter.

Ved 20 % og derover og/eller manglende studieaktivitet

Du bliver udmeldt fra VUC uden yderligere varsel, og din SU ophører

Ordensregler

Regler for orden og samvær

Vi forventer, at du bidrager til et trygt og positivt undervisningsmiljø for både kursister og skolens ansatte ved at overholde skolens regler

Vi forventer, at du

 • slukker din mobil i undervisningstiden, hvis du ikke har aftalt andet med din lærer
 • holder orden på skolen- rydder op efter dig selv og behandler skolens inventar godt
 • ikke mobber
 • ikke udviser voldelig adfærd
 • ikke er i besiddelse af, indtager eller sælger alkohol eller stoffer
 • ikke begår tyveri, hærværk eller anden kriminalitet
 • ikke fremsætter beskyldninger, bagtaler andre, fremfører trusler eller racistiske ytringer
 • ikke chikanerer medarbejdere eller medkursister.
Sanktioner

Overholder du ikke skolens regler, fastsætter skolens leder en sanktion. En sanktion kan fx være

 • advarsel
 • midlertidig udelukkelse fra skolen
 • bortvisning fra skolen.

Overtrædelser, der strider mod dansk lovgivning, vil blive politianmeldt.

Klageregler

Du kan klage over en sanktion, hvis du er uenig i, at du har brudt skolens studie- og ordensregler

Klagen skal være skriftlig

Klagen skal være afleveret til ledelsen senest 10 dage efter at skolen har informeret dig om sanktionen

Skolen laver et svar på din klage. Du har en uge til at kommentere på dette svar, og herefter sender skolen alle dokumenter (din klage, skolens svar og eventuelle kommentarer fra dig) videre til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Styrelsen for undervisning og kvalitet behandler sagen og træffer en afgørelse i sagen.

Sanktionen fastholdes mens sagen behandles. Det betyder, at du skal overholde sanktionen, mens klagen behandles.

(jf BEK nr. 1077 af 13/09/2017)