Forside Om Campus Vejle Den pædagogiske linje

Den pæda­gogiske linje

Den overordnede pædagogiske linje på Campus Vejles ungdomsuddannelser bygger på de værdier, vi har forankret i vores kultur.

Anerkendelse og tolerance

Anerkendelse og tolerance er nøgleord i alle undervisningsaktiviteter på Campus Vejle. En anerkendende tilgang til de unge fremmer motivation for deltagelse og læring. Vi har de unge i en udviklingsfase i livet, hvor de går fra at være store børn til at være unge voksne.

Udgangspunktet for al undervisning er høj faglighed og seriøsitet. Vi har højtuddannede lærere, der løbende er på efteruddannelse både fagfagligt og pædagogisk og emnerne i vores undervisning er generelt tidsmæssigt aktuelle ud fra et alment dannende og fagfagligt sigte med undervisningen. Som moderne primært samfundsfaglig undervisningsinstitution skal vi være tæt på virkeligheden.

Mange af vore elever er unge mellem 15 og 19 år. I teenagetid kan det knibe for nogle unge at holde fokus på skole og lektier hele tiden. Gennem nærhedrespekt og tolerance tilstræber vi, at miljøet i klasserummet er rart for alle at færdes i. Der skal både være plads til, at de unge kan udvikle sig personligt og menneskeligt gennem deres tid på ungdomsuddannelsen men vi tilstræber også gensidig respekteleverne imellem og mellem elever og lærere – så der er plads til, at eleverne kan udvikle sig fagligt og blive parate til videre uddannelse.

Rummelighed 

Rummelighed er et nøglebegreb på Campus Vejle. Vi har elever med forskellige kulturelle baggrunde og elever med forskellige niveauer, hvad angår evner og talenter. Derfor har vi i vid udstrækning fokus på udvikling af den enkelte elevs talent og faglighed. Dels igennem et bredt udvalg af ungdomsuddannelser, uddannelsesretninger og valgfag, der tilsammen sikrer, at den unge kan vælge den uddannelse, der passer til ham eller hende. Men også gennem forskellige undervisningsformer og projekter på de enkelte uddannelser, hvor den unge kan udvikle sin faglighed og dygtiggøre sig både individuelt og i grupper. Ud over differentieret undervisning har vi særlige tilbud til de mest talentfulde unge, ligesom vi har særlige tilbud til de unge, der har behov for støtte og hjælp til at komme igennem deres ungdomsuddannelse.

Et andet nøglebegreb er innovation. På Campus Vejle tilstræber vi at blive kendt som den innovative institution, der er i front med anvendelse af nye og motiverende undervisningsformer, som kan bidrage til at gøre undervisningen på skolen mere interessant og spændende for eleverne.

Overordnet har vi to grupper ungdomsuddannelser med hver deres pædagogiske didaktiske tilgang. I gymnasieafdelingen, der udbyder HHX og HF, har vi en teoretisk funderet undervisning. Gymnasieuddannelserne sigter mod videregående uddannelse, hvorfor der stilles der større krav til teoretisk refleksion og skriftlighed.

I vores erhvervsuddannelsesafdeling har vi EUD og EUX Business, der begge har en virkelighedsnær tilgang til undervisningen. Uddannelserne sigter primært på videre uddannelse og job inden for erhvervslivet dog med visse muligheder for videregående uddannelse for de elever, der vælger EUD og en bred vifte af videregående uddannelsesmuligheder for elever, der vælger EUX Business. På disse to ungdomsuddannelser arbejdes meget projektorienteret med inddragelse af virkelighedsnære cases fra nationale og lokale virksomheder.

På Campus Vejle skal der være plads til alle, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse. Vores mål er, at de unge, der vælger Campus Vejle, går herfra med et eksamensbevis i hånden.

Vi vejleder de kommende elever og kursister med deres uddannelsesvalg, så vi fra start får dem ind på den rigtige uddannelse. Hvis det sker, at en elev eller kursist får valgt en forkert uddannelse, træder vejlederfunktionen til, og hjælper med at få eleven eller kursisten over på en af de andre ungdomsuddannelser vi har, så den unge ikke mister sit netværk af kammerater og kan fortsætte deres uddannelse i det miljø, de kender men på en anden uddannelse, der passer bedre til ønsker, ambitioner og talent.