Hjem Info om Coronavirus

Campus Vejle

Her kan du læse seneste nyt fra Campus Vejle i forbindelse med Corona epidemien. 

Nyt om Coronavirus 25. maj 2020 kl. 14:30

Genåbning for 1.g. og 2.g. 

Folketinget vedtog i onsdags at alle gymnasieelever fra den 27. maj må modtage undervisning med fysisk fremmøde. Vi er glade for igen at kunne byde alle vores elever velkommen på Campus Vejle, dog skal vi naturligvis efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer for nødundervisningen. 

Vi planlægger følgende: 

 • De mundtlige årsprøver afvikles med fysisk fremmøde på Campus. 
 • Der udarbejdes en individuel plan for hver enkelt klasse.
  Det er vigtigt, at I holder jer opdateret i Ludus i forhold til hvilke aktiviteter, der planlægges med fysisk fremmøde. Timerne med fysisk fremmøde bliver markeret med gult i Ludus med nye lokalenumre. De timer, der fortsat gennemføres virtuelt bliver vist med “Virtuel UV” under lokale. Vi er i gang med at lave ændringerne i Ludus, og planen forventes at være færdig tirsdag kl 12:00. 
 • I skal benytte hovedindgangen til at komme ind på skolen. Sideindgangene er lukket pga. smitterisiko, når mange mennesker bruger det samme dørhåndtag. 
 • Når I møder ind til undervisning med fysisk fremmøde, så bliver I fordelt i to lokaler. Det er vigtigt, at I følger lærernes anvisninger og bliver i det tildelte lokale hele dagen. 
 • I uge 26 bliver der planlagt en afslutning sammen med jeres KTL, hvor I mødes og får ønsket hinanden god sommer samt får en snak om det kommende skoleår.

IT-support

Der er mulighed for IT-support til ansatte og elever i hele perioden:

 • Mandag til fredag fra kl. 8 – 15

Sådan får du kontakt til IT-support

Kommunikationen med IT-support foregår via chat, mail eller telefon.

 • Chat via linket: Chat med IT-support (som du kender fra de skriftlige prøver)
 • Mail: itsupport@campusvejle.dk
 • Telefon: 72 16 26 66

Kontakt til studievejledning

Studievejledningen er klar til at hjælpe dig selvom skolen er nedlukket i større omfang. Her kan du læse, hvordan du får fat på studievejleder for uddannelserne på Campus Vejle.

Læs mere her

Svar på typiske spørgsmål i relation til den daglige undervisning

Hvordan håndteres en situation, hvor en medarbejder eller en elev er i forebyggende karantæne?

Undervisning og andre former for arbejde afvikles så vidt muligt virtuelt. Elever holder sig orienteret om arbejdet på klassen og deltager aktivt i det omfang, det er muligt. Der registreres ikke fravær, hvis der er tale om aktiv deltagelse.

Hvordan håndteres en situation, hvor en medarbejder eller en elev er i behandling for Corona-virus?

Som i alle andre sygdomstilfælde vil langvarig sygdom gøre det nødvendigt med tilvejebringelse af en lægeerklæring. Der vil for elever med længerevarende sygdom kunne tilbydes erstatningsundervisning i et vist omfang.

Svar på typiske spørgsmål i relation til studierejserne

Hvordan informeres elever og forældre, hvis en studierejse aflyses?

Der sendes brev i e-Boks til de berørte elever og deres forældre (hvis eleven er under 18 år, eller hvis eleven har givet samtykke).

Hvem beslutter, om en rejse aflyses?

Det gør skolens ledelse. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor man fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.

Erstattes udgifterne i tilfælde af en aflysning?

Det afhænger af købsbetingelserne for den enkelte studierejse samt af familiens egen forsikring. Skoler kan ikke forsikre sig mod denne form for force majeure-aflysninger, og vi er ikke erstatningspligtige, men skolen vil gøre alt, hvad der er muligt, for at holde elever og forældre skadesløse.

Kan en utryg elev blive hjemme, hvis en rejse gennemføres, fordi myndighederne ikke fraråder det?

Ja. I denne særlige situation vil eleven og forældrene selv kunne træffe beslutning om ikke at medvirke. De pågældende vil få stillet en hjemmeopgave, som erstatter det faglige arbejde på studierejsen. Det vil efter al sandsynlighed ske uden tilbagebetaling af rejsens omkostninger.