Forside HHX Obligatoriske fag HHX

Obligatoriske fag HHX

På din HHX-uddannelse er der en række obligatoriske fag, som alle elever skal igennem. Det er fag som giver dig en solid viden inden for økonomi, erhverv og samfundsfag. Fag som er helt nye for dig i forhold til hvad du kender fra folkeskolen.

Læs om:

Afsætning

Afsætning er et fag, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om, hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.

Virksomheden er central i faget, hvor du gennem forståelse og analyse af forretningsmodeller får kendskab til, hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.

Du lærer at forstå, hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden, og gennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv.

På HHX er afsætning et obligatorisk fag på B-niveau. Når faget indgår som studieretningsfag, er det på A-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Virkelighedsnær problembaseret undervisning
 • Virksomhedens interne og eksterne situation
 • Strategiske værktøjer og konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Dansk

Du kender allerede danskfaget fra grundskolen, og gennemførelse af en gymnasial uddannelse forudsætter at du både taler og skriver dansk. Hvis du vil klare dig godt i fagene på hhx, er det vigtigt at du er eller bliver god til dansk.

Dansk er et humanistisk fag, hvor du får viden om litteratur, sprog og medier i en national og global kontekst. I dansk lærer du at analysere og fremstille tekster med udgangspunkt i den viden og de kundskaber, du tilegner dig om de stofområder der arbejdes med. Du vil i dansk komme til at beskæftige dig med mange forskellige teksttyper i et kulturelt, historisk, internationalt, merkantilt og erhvervsrettet perspektiv. Teksterne tilhører mange forskellige litterære genrer, og vi arbejder også med billeder, film, hjemmesider med mere.

Dansk er et obligatorisk fag på A-niveau

Karakteristisk for faget

 • Dansk er et værktøjsfag. Du skal lære at skrive korrekt dansk
 • Dansk er et vidensfag. Viden om forfattere, tekstgenrer og argumentationsteknik
 • Dansk er et dannelsesfag. Dansk kultur og kulturarv, kendte forfattere og nye medier

Læs mere

Engelsk

I engelsk er meget af undervisningen organiseret i forløb. Obligatoriske forløb er områdestudier af Storbritannien, USA og et tredje engelsktalende land, hvor vi inddrager fx politik, samfund, erhvervslivet, lingua franca og kultur. Vi diskuterer på klassen, arbejder med dokumentarfilm, artikler, taler etc. – og inddrager ofte aktuelle emner, som fx et amerikansk præsidentvalg og Brexit. Vi arbejder både med mundtlighed og skriftlighed, og emnerne kan strække sig fra Growing Up, Violence og Immigration til Globalization, CSR og Sustainability.

Undervejs bliver du trænet i mundtlige oplæg, skriftlige opgaver, med bl.a. analyser, taleskrivning, handelskorrespondance og grammatik – alt sammen noget du kan bruge i andre fag, på videre studier og i virksomheder.

På HHX er engelsk et obligatorisk fag på A-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Det internationale input
 • Tværfaglige emner
 • Mundtlighed

Læs mere

Erhvervscase

Erhvervscase er et problembaseret læringsforløb, som kvalificerer dig til at kunne arbejde selvstændigt i forhold til dit kommende studium og fremtidige job. I dette forløb anvender du det, du har lært i afsætning og virksomhedsøkonomi.

I erhvervscase lærer du at se på en virksomhed fra flere vinkler, finde frem til udfordringer og komme med forslag til, hvad der kan gøres anderledes, så virksomhedens bæredygtighed og konkurrenceevne styrkes. Forløbet består af en række cases om virkelige virksomheder. Du skal selv søge information om virksomhedens interne og eksterne situation, og med brug af modeller, teori og metoder fra afsætning og virksomhedsøkonomi skal du finde frem til relevante udfordringer, deres løsning samt hvilke modeller og metoder du skal bruge. Casearbejdet dokumenteres i en synopsis og fremlægges mundtligt.

Arbejdet foregår i grupper, og eksamen foregår som en gruppeeksamen.

Erhvervscase er et obligatorisk fag i 2. g på HHX.

Karakteristisk for faget

 • Casebaseret projektarbejde
 • Cases fra den virkelige verden
 • Anvendelse af afsætning og virksomhedsøkonomi

Læs mere

Erhvervsjura

Du har købt en ny dyr mobiltelefon i en forretning. Efter 8 uger virker kameraet i telefonen ikke. Du går tilbage til forretningen for at klage over fejlen i mobiltelefonen. Sælgeren mener dog ikke, at han skal tage sig af fejlen, fordi du har henvendt dig for sent, og fordi du ikke kan bevise, at du ikke selv er skyld i, at kameraet ikke virker. Sælgeren tilbyder dog at reparere telefonen, men han vil have 1.000 kr. i reparationsgebyr.

Hvad siger loven om sælgerens pligter? Og hvad siger loven om dine rettigheder?

Det lærer du om i faget erhvervsjura, hvor du får viden om juridiske grundprincipper, relevante retskilder, aftaleret, køberet, erstatningsret og meget mere.

På HHX er erhvervsjura et obligatorisk fag på C-niveau. 

Karakteristisk for faget

 • Juridiske metoder og problemstillinger
 • Hvordan lovgivning sætter rammer og skaber muligheder for virksomheder og personer
 • Demokrati, etik, moral og jura

Læs mere

Historie

I historie beskæftiger vi os med perioden fra ca. 1500 til i dag. Undervisningen er problemløsningsorienteret, og vi beskæftiger os bl.a. med tematiske ”lange linjer” igennem verdenshistorien og Danmarks historie, hvor vi arbejder med udviklingstendenser i teknologi, økonomi, handel, kultur m.m. Derudover beskæftiger vi os med mere specifikke aktuelle historiske problemstillinger, og vi bestræber os på at aktualisere historiefaget således, at de gennemgåede emner gøres relaterbare for eleverne.

Den problemløsningsorienterede tilgang i historiefaget giver dig viden om historiske emner/temaer, og du øver dig endvidere i at forholde dig kritisk undrende- og undersøgende til både historiske og nutidige tendenser. Et eksempel på et problemløsningsorienteret perspektiv i historieundervisningen kunne være: Hvilke konsekvenser har Sovjetunionens fald haft for magtstrukturerne i verden siden 1991, og hvordan kan de nuværende spændinger mellem NATO og Rusland forstås som en mulig ny Kold Krig?

Karakteristisk for faget

 • Historiske og nutidige tendenser
 • Udvikling, årsagssammenhænge og forklaringer
 • Forholdene mellem fortid, nutid og fremtid

På HHX er historie et obligatorisk fag på B-niveau.

Læs mere

Informatik

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund, og vores virksomheder efterspørger i høj grad unge mennesker med gode kompetencer inden for IT. Informatik er et nyt IT-fag, der har som mål, at eleverne skal gå fra at forbruge IT til at kunne skabe IT-løsninger, der kan løse de problemer, vi har som mennesker, virksomheder og samfund. I informatik lærer du at programmere små systemer, designe brugergrænseflader og arbejde med data. Du lærer at IT-systemer skal designes med brugerne i fokus, og du lærer at arbejde i projekter. En anden stor del af faget er den digitale dannelse, hvor vi arbejder med etik, problemstillinger omkring brug af sociale medier og personlig digital sikkerhed. Informatik giver dig nye kompetencer, der både er efterspurgte i erhvervslivet, og som hjælper dig i en mere og mere digital verden.

På HHX er informatik et obligatorisk fag på C-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Programmering
 • Data og design
 • Digital dannelse

Læs mere

International økonomi

I faget international økonomi får du viden om dansk og global økonomi. Du har sikkert stødt på ord som økonomisk vækst, velfærdsstat, betalingsbalance, finanspolitik, inflation og globalisering, men hvad betyder de egentlig? Disse begreber lærer du om, og du bliver klogere på, hvordan de påvirker økonomien i Danmark og globalt set.

I international økonomi beskæftiger du dig med både mikro- og makroøkonomi med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. Men hovedvægten ligger på det makroøkonomiske niveau, hvor du kommer til at fordybe dig i sammenhænge, teorier, metoder og problemstillinger.

På HHX er international økonomi et obligatorisk fag på B-niveau. Når faget indgår som studieretningsfag er det på A-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Aktuelle samfundsforhold
 • Økonomisk politik
 • Samfundsøkonomiske nøgletal

Læs mere

Matematik

I matematik skærpes din logiske sans og du bliver klædt på til at forholde dig kritisk til din omverden. At kunne forstå tal og behandle tal og matematiske modeller hjælper dig til at gennemskue argumentation og til selv at opbygge kvalificerede argumenter.

Matematik indgår således som et redskab i mange andre fag på HHX, hvor man bruger tal, grafer, formler og funktioner til at forstå og analysere problemstillinger. I matematik lærer du f.eks. at arbejde med funktioner, finansiel regning, statistik og lineær programmering, som er emner der er relevante for en lang række videre studier og som anvendes ude i erhvervslivet.

På HHX er matematik et obligatorisk fag på B-niveau. Når faget indgår som studieretningsfag, er det på A-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Vi skaber modeller af virkeligheden med matematikken
 • Matematiske metoder
 • CAS værktøj

Læs mere

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med forskellige aktuelle tematiske forløb indenfor politik, sociologi, økonomi samt internationale forhold. Vi har også stort fokus på politisk kommunikation og erhvervslivets rolle i den moderne globale verden, forbrug, produktion og bæredygtighed.

I undervisningen diskuterer og undersøger vi forskellige aktuelle problemstillinger med samfundsfaglige metoder for at træne og styrke lysten til at blive medborger i både små og store demokratiske debatter.

På HHX er samfundsfag et obligatorisk fag på C-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Viden og sprog indenfor politik, økonomi og sociologi
 • Udvikling af demokratiske kompetencer
 • Problemorienteret undervisning

Læs mere

Spansk

På HHX skal du udover engelsk vælge et obligatorisk sprogfag. Du kan vælge mellem spansk eller tysk.

Spansk er et af de største sprog i verden, og som en konsekvens af globaliseringen er de spansktalende lande vigtige samarbejdspartnere for erhvervslivet.

Spansk er et begyndersprog, hvor du i løbet af de 3 år opnår et grundlæggende ordforråd til mundtlig og skriftlig kommunikation. Du opnår viden om kultur, samfund og erhvervsmæssige aspekter både i Spanien og de spansktalende lande.

Fra dag ét lærer du at bruge sproget og kommunikere mundtligt såvel som skriftligt. Du lærer at skrive enkelt og sammenhængende på spansk i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge, og du oparbejder et grundlæggende mundtligt spansk ordforråd.

På 2. og 3. g. kan du søge om at komme 3 uger i International Praktik i Málaga, hvor du via kombineret praktikophold og spanskundervisning bruger og udvider dine spanske såvel som personlige kompetencer.

Vælger du spansk er det på A-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Begyndersprog
 • Indblik i og forståelse for den spansktalende verden
 • Åbner for studie, praktik og jobmuligheder i udlandet

Læs mere

Studieområdet

Studieområdet er en række flerfaglige forløb på tværs af den 3-årige hhx-uddannelse. I Studieområdet arbejdes der med projekter i relation til virksomheder, samfund og individ samt generelle økonomiske og politiske fænomener. Studieområdet er således et vigtigt element i din almendannelse, du som elev skal tilegne sig gennem din gymnasietid.

Faglig forståelse
Ligeledes bidrager Studieområdet til at styrke den faglige forståelse af, at der knytter sig forskellige praksisformer til forskellige fag, og at problemstillinger kan anskues ud fra forskellige perspektiver. Endelig udfolder Studieområdet en vifte af fagkundskaber, viden, metodiske overvejelser og kritisk sans, der styrker dine studiekompetencer, og som er vigtige kundskaber i dit videre valg af uddannelse og job.

Som afslutning på Studieområdet udarbejder hver elev på tredje år et individuelt studieområdeprojekt (SOP). I studieområdeprojektet fordyber eleven sig i et selvvalgt område ved hjælp af to fag. Projektet afleveres som en skriftlig rapport, som herefter eksamineres mundtligt som en del af elevens studentereksamen.

Læs mere

Tysk

På HHX skal du udover engelsk vælge et obligatorisk sprogfag. Du kan vælge mellem tysk eller spansk.

I tysk arbejder vi med det tyske erhvervsliv samt kulturelle og samfundsmæssige forhold. Sproget trænes gennem arbejde med reklamespots, avisartikler, hjemmesider, film, noveller, nyhedsudsendelser osv.

Vi arbejder både mundtligt og skriftligt, og du lærer at kommunikere på et sprog, som det danske erhvervsliv i høj grad efterspørger. Det betyder, at du med en HHX-eksamen både har mulighed for at fortsætte på de videregående uddannelser og i det private erhvervsliv.

På B-niveau afsluttes faget med en mundtlig eksamen, men på A-niveau er der både en mundtlig og en skriftlig eksamen.

Hvis du elsker sprog og gerne vil være rigtig dygtig til flere fremmedsprog skal du vælge tysk A i studieretningen ”Business and Language”, hvor du i tillæg får tilbudt sprogskole i det tysktalende område. Du kan også på de andre studieretninger løfte faget fra B til A-niveau.

Vælger du tysk, skal det minimum være på B-niveau.

Karakteristisk for faget

 • Fortsættersprog fra grundskolen
 • Skriftlig og mundtlig kommunikation samt kulturforståelse
 • Åbner for studie, praktik og jobmuligheder i udlandet

Læs mere

Virksomhedsøkonomi

I faget virksomhedsøkonomi får du viden om, hvad en virksomhed er, de forskellige virksomhedstyper og hvordan en virksomhed etableres og drives. 

Du lærer, hvordan økonomien hænger sammen i en virksomhed, og om hvad der skal til for at gøre den bæredygtig. Det gælder i forhold til klima og miljø samt socialt og økonomisk.

Undervisningen er meget praksisorienteret, så du får mulighed for at anvende de økonomiske principper og strategier, du har lært i virkelige situationer. Derudover får du også mulighed for at arbejde med projekter, der er relateret til virksomhedsøkonomi.

Computeren bliver brugt meget i virksomhedsøkonomi, hvor du bliver dygtig til at anvende Excel, finde informationer og til at præsentere resultaterne af dit arbejde både skriftligt og mundtligt.

På HHX er virksomhedsøkonomi et obligatorisk fag på B-niveau. Når faget indgår som studieretningsfag er det på A-niveau.

Karakteristisk for faget:

 • Virkelighedsnær problembaseret undervisning
 • Virksomhedsanalyse
 • Regnskab

Læs mere

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Studievejledning