Krav til eleven

Når en elev optages på handelsgymnasiet, er det samtidig begyndelsen på 3 års udvikling, hvor eleven skal flytte sig fra at være "skoleelev" til at være studerende. Ud over at tilegne sig faglige kompetencer på højere niveau end eleven er vant til, skal elev udvikle øget selvstændighed og ansvarsfølelse for skolearbejdet, afleveringsopgaver, fremmøde og samarbejdet med andre elever i klassen, når der fx løses gruppeprojekter.

Det er vigtigt, at eleven er motiveret for at lære nyt og for at yde en indsats. I gymnasiet er der mødepligt og krav om, at eleven skal være studieaktiv. Studieaktivitet indebærer også deltagelse i obligatoriske projekter, aflevering af skriftlige arbejder, deltagelse i årsprøver og eksaminer. Ved manglende studieaktivitet kan det have konsekvenser for elevens fortsatte uddannelse.

De 3-årige gymnasieuddannelser har flere fag på A-niveau end andre ungdomsuddannelser. A-fag rummer øgede krav til skriftlighed. Det er i A-fagene, at eleverne typisk får periodiske afleveringsopgaver for, som skal besvares skriftligt. Det stiller krav til elevens evne skriftlig fremstilling.