Hjem EUX Business Skoleophold kontoruddannelsen

Skoleophold og valgfag

Under din praktiktid som også kaldes dit hovedforløb, er der obligatoriske skoleophold og perioder med valgfag som du i samarbejde med din praktikvirksomhed selv vælger. Du skal vælge minimum 3 valgfag og maksimum 7 valgfag. Et valgfag svarer til 5 undervisningsdage.

Tilmelding til valgfag

Tidspunkter for skoleophold

I dit hovedforløb indgår der 3 obligatoriske skoleperioder af hver en uges varighed på Campus Vejle. I oversigten kan du se, hvornår de næstkommende obligatoriske skoleperioder ligger.

Obligatorisk skoleophold 2021

Tidspunkt Skoleperiode
12. – 16. november 2021 (uge 45)1. skoleperiode
12. – 16. april 2021 (uge 15)2. skoleperiode
8. – 12. februar 2021 (uge 6)3. skoleperiode

Obligatorisk skoleophold 2022

Tidspunkt Skoleperiode
7. – 11. november 2022 (uge 45)1. skoleperiode
28. marts – 1. april 2022 (uge 13)2. skoleperiode
7. – 11. februar 2022 (uge 6)3. skoleperiode

Beskrivelse af de obligatoriske skoleophold

1. skoleperiode – Kommunikation

Kommunikation er en grundlæggende og meget vigtig administrativ kernekompetence.

Den administrative medarbejder skal selvfølgelig kunne formulere sig såvel skriftligt som mundtligt, på en måde der gør det kommunikerede budskab let forståeligt for modtageren/ målgruppen.

Dette fag har fokus på, hvordan du arbejder selvstændigt med at formulere faglige tekster. Herunder f.eks., hvordan man omsætter en mundtlig besked til professional skriftlig kommunikation, eller hvordan man omsætter og udfolder et skriftligt materiale til et mundtligt oplæg.

Formålet med faget er, at du kan løse sine arbejdsopgaver med en professionel tilgang til det skriftlige og mundtlige sprog.

Målpinde:

 1. At kunne kommunikere et skriftligt budskab på baggrund af en mundtlig besked og omvendt, herunder omsætte en mundtlig besked fra en kollega til en skriftlig besked til en kunde, hvor du omformulerer talesproget til professionelt skriftsprog og med relevant disposition.
 2. At kunne tale situationsbestemt med kolleger, kunder og andre interessenter, herunder tilpasse sit ordvalg og emnevalg til den professionelle samtale.
 3. At kunne foretage kvalitetssikring af egne og andres tekster og kan anvende hjælpemidler hertil, fx korrekturlæsning, opsætning, tegnsætning, layout og versionering
 4. At kunne vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt eller digitalt, når du formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, en aftale eller lignende
 5. At kunne tage forskellige referater og stå for mødetilrettelæggelse med fx mødeindkaldelser, bestilling af forplejning og bestilling af lokale.
2. skoleperiode – Optimering af arbejdsprocesser

Optimering er en administrativ kernekompetence, der får stadig større betydning i organisationerne og samtidigt en kompetence, hvor den administrative medarbejder kan have en afgørende indvirkning på virksomhedens forretningsgrundlag.

Derfor har dette fag fokus på hvorledes metoder og værktøjer kan bidrage til optimering af administrative arbejdsopgaver og processer.

Formålet med faget er, at du kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal du kunne planlægge og optimere sin egen arbejdsdag.

Målpinde:

 1. At kunne kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de økonomiske påvirkninger heraf
 2. At kunne anvende relevante værktøjer til optimering, herunder it værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende
 3. At kunne minimere ”tidsrøvere”, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde
 4. At kunne vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed
 5. At kunne udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af en administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre personalegruppers arbejdsrutiner

At kunne anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. justere sine arbejdsrutiner ud fra en given optimering

3. skoleperiode – Projektadministration

Du skal i dette forløb lære at understøtte koordination af projekter. Med koordination tænkes her på koordinationsrollen og ikke på projektledelse. Således er det den administrative medarbejders opgaver, der er i fokus, og som du skal arbejde med i undervisningen.

Fokus er på at give du metoder til at bidrage/kvalitetssikre/optimere sin rolle.

Formået med faget er, at du kan indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både internt og eksternt.

Målpinde:

 1. At kunne koordinere mindre projektopgaver i virksomheden
 2. At kunne anvende metoder og it værktøjer til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til fx, hvilke der har forrang for andre, og i forhold til tidsfrister
 3. At kunne kvalitetssikre egne arbejdsopgaver, herunder anvende it værktøjer til projektadministration og forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde påvirker andre personalegrupper positivt/negativt
 4. At kunne udfylde og ajourføre forskellige projektdokumenter og vedligeholde disse fx risici, interessenter, ressourcer, opgave- og tidsstyring
 5. At have forståelse af egne stærke og svage sider i samarbejdet med andre af virksomhedens medarbejdere, samt kan genkende andre medarbejderes roller og funktioner i opgaveløsningen.

Valgfag

Valgfag giver dig mulighed for at dreje din uddannelse i en retning som du interesserer dig for og som du gerne vil dygtiggøre dig endnu mere inden for. 

Du kan vælge mellem en lang række af fag som styrker din faglige profil. Valgfag vælger du sammen med din praktikvirksomhed og ud fra dine interesser, så I på bedste vis får fuld udbytte af forløbene. 

På uddannelsen til kontorassistent med specialet administration vælger du minimum 3 fag og maksimalt 7 fag. Hvis du er voksen (EUV2) har du muligvis fået merit for 1 uges valgfag – det vil fremgå af din realkompetencevurdering.

Læs mere om dine valgfag her.

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

Faget giver træning i at bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen. Vi arbejder med relevante kommunikationsmodeller til mundtlig kommunikation, og bruger konflikttrappen som teknik til at løse konflikter med kolleger og kunder. Desuden runder vi også personlighedsprofiler og kommunikation gennem kropssprog. Arbejdet foregår fortrinsvist i mindre grupper. Sidste undervisningsdag afslutter vi ugen ved at præsentere en samlet case foran holdet.  

Udvidet skriftlig kommunikation

Faget giver træning i at tilpasse sit skriftlige sprog til at fremme forskellige formål og tilpasse sin kommunikation til forskellige platforme. Du skal lære at vurderer konsekvenser af din skriftlige kommunikation i forhold til virksomhedens etiske, juridiske og økonomiske ansvar. Vi arbejder med en vifte af kommunikationsformer som pressemeddelelser, sociale medier og kundebreve med udgangspunkt i din hverdag. Du skal derfor medbringe kommunikationsmateriale fra din arbejdsplads, så vi bedst kan tage udgangspunkt i, hvad der er relevant for dig. Faget afsluttes både ved mundtlig fremlæggelse af analyse og ved aflevering af skriftelige produkter, som bedømmes af din underviser.

Kvalitet og service

Her lærer du vigtigheden af yde god service eksternt såvel som internt, samt noget om hvordan man med et økonomisk fokus kvalitetssikrer virksomhedens værdikæde. Du vil blive introduceret til relevant teori på området, herunder bla. LEAN. Efter gennemførsel vil du have forbedret din forståelse for sammenhængene imellem service/ kvalitetsbegrebet-
og virksomhedens økonomi/ konkurrenceevne, og vil derfor bedre være i stand til at betragte virksomhedens forskellige funktioner som en helhed…. Altså bedre købmandsskab.

Præsentationsteknik og personlig fremtræden

Her lærer du, at præsentere et givent emne over for en defineret målgruppe. Der lægges i faget vægt på personlig udvikling i forhold at flytte grænser i relation til at være ”centrum” for et publikums opmærksomhed…. Noget som kan udfordre de fleste.
Du bliver introduceret til relevante teknikker, og trænes i at formulere budskaber såvel mundtligt som skriftligt ( dog primært mundtligt ) så de ”taler” til målgruppen. Når faget er gennemført, har du en solid værktøjskasse indeholdende teknikker til- og viden om
hvordan man bedre fanger sit publikums interesse og opmærksomhed.

Salg og markedsføring

Dette fag giver en grundig afpudsning af de klassiske discipliner inden for emnet, men måske mere interessant, arbejdes der meget med ”de nye” kommunikationsformer. Her tænkes naturligvis på on-line marketing. Eleven introducerers bla. til begreber som So-Me, SEO, Google-Ads, Google analytics, samt ”single, multi og omni-channel” marketing. Efter endt forløb vil du have en grundlæggende viden om især viral markedsføring- og trends inden for området.

Økonomi for administrative medarbejdere

Faget giver indblik i at læse og forstå årsregnskaber. Herudover arbejdes med bogføring og kontoplaner i økonomisystemer samt brug af Excel til at arbejde med formler, filtrering, priskalkulation, nøgletalsberegning samt præsentation heraf.

Den gode fagprøve

Dette valgfag klæder dig på til fagprøven. Alle relevante krav, rammer og dokumenter bliver
gennemgået, og du får tips til hvilke problemstillinger og teorier du kan inddrage i din fagprøve. Faget giver også træning i at disponere emner og skabe overblik og struktur i projektrapporter samt arbejde med informationsindsamling.

International handel

Dette fag giver dig relevant viden om Danmarks eksport/ import, samt en introduktion til den nødvendige faglighed i forbindelse med international handel. Herunder kulturforståelse, lovgivning, logistik samt told- og handelsrestriktioner ved handel uden for EU. Endvidere fokuseres der på marketingsaspektet incl. modeller for valg af markeder og distributionskanaler, og du introduceres til klassiske såvel som ”nye” penetrationsstrategier. Når faget er gennemført, vil du have en grundlæggende forståelse for hvordan man griber international handel an, samt forståelse for vigtigheden af at kunne træffe begrundede og databaserede markedsvalg.

Avanceret regneark

Her får du en dybdegående træning i at automatisere og forbedre dine opgaver med regneark ved at bruge de mange indbyggede funktioner i mange praktiske øvelser. Sortering, filtrering, håndtering og formatering af regneark er blot nogle af de emner du vil komme igennem. Af andre emner kan nævnes analysering af store datamængder ved hjælp af opslag, betinget formatering, datavalidering, pivottabeller og oprettelse af formler på tværs af regneark. Når faget er gennemført vil du desuden kunne præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer, Pivot-diagrammer og avancerede visningsformer som fx udsnitsværktøj osv.

Databaser

Ved hjælp af mange praktiske øvelser giver dette fag dig en dybdegående træning i at opbygge og anvende relations-databaser og at bruge af de mere avancerede funktioner i databaseprogrammet, herunder integration af data mellem andre apps og systemer, fx regneark, tekstbehandling og mail via eksport og import og herunder udvælge og præsentere relevante data. Når faget er gennemført vil du desuden kunne udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får et godt arbejdsredskab.

Skoleophold valgfag 2021

TidspunktValgfag
25. – 29. januar 2021 (uge 4)Skriftlig kommunikation
22. – 26. februar 2021 (uge 8)Fagprøveskrivning
19. – 23. april 2021 (uge 16)Kvalitet og service
3. – 7. maj 2021 (uge 18)Økonomi for administrative medarbejdere
30. august – 3. september 2021 (uge 35)Fagprøveskrivning
27. september – 1. oktober 2021 (uge 39)Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
4. – 8. oktober 2021 (uge 40)Præsentationsteknik og personlig fremtræden
25. – 29. oktober 2021 (uge 43)Salg og markedsføring
Valgfrit – skriv ønsket uge på skemaetAvanceret regneark
Valgfrit – skriv ønsket uge på skemaetDatabaser

Skoleophold valgfag 2022

TidspunktValgfag
24. – 28. januar 2022 (uge 4)Udvidet skriftlig kommunikation
21. – 25. februar 2022 (uge 8)Fagprøveskrivning
4. – 8. april 2022 (uge 14)Økonomi for administrative medarbejdere
25. – 29. april 2022 (uge 17)Kvalitet og service
29. august – 2. september 2022 (uge 35)Fagprøveskrivning
3 – 28. oktober 2022 (uge 39)Mundtlig kommunikation
3. – 7. oktober 2022 (uge 40)Præsentationsteknik og personlig fremtræden
24. – 28 . oktober 2022 (uge 43)Salg og markedsføring
Valgfrit – skriv ønsket uge på skemaetAvanceret regneark
Valgfrit – skriv ønsket uge på skemaet Databaser

Tilmelding til valgfag

Du tilmelder dig dine valgfag ved at udfylde valgfagsskemaet. Derefter sender du skemaet til Campus Vejle via din E-boks att. Claus Højer Nielsen.

Se her hvordan du sender sikkert til os via din E-boks.