Forside Eksamen VUC

Eksamen på VUC

Her finder du information om eksamen, når du er kursist på AVU, Campus Vejle.

Mundtlig eksamen maj og juni 2023

Fag Dato
Engelsk D 22.5
Engelsk D 30.5
Engelsk G 31.5
Engelsk G 01.6
Samfundsfag D 02.6
Dansk som andetsprog G 06.6
Dansk som andetsprog G 07.6
Matematik D 08.6
Matematik G 12.6
Matematik G 13.6
Dansk som andetsprog D 14.6
Matematik G 14.6
Dansk som andetsprog D 15.6
Dansk D 16.6
Dansk G 16.6
Naturvidenskab G 19.6
Naturvidenskab G 20.6

Generelt om eksamen

Oplysninger om prøve- og eksamenstidspunkter

Prøveplanen lægges på hjemmesiden, og læreren oplyser dig om dag og tidspunkt for prøven.

Du har selv et ansvar for at skaffe sig oplysningerne via din lærer ved fx fravær.

Adgang til prøve

Du kan indstilles til prøve, hvis du har fulgt undervisningen og opfyldt fagets krav til udarbejdelse af opgaver, projekter eksamensoplæg mv.

Du er som udgangspunkt tilmeldt eksamen. Hvis du er forhindret i at deltage, skal du kontakte studievejlederen, som vil framelde dig eksamen og vejlede dig i eventuelle konsekvenser af et fravalg af eksamen.

Hvis du ikke har opfyldt fagets krav, kan institutionen udmelde dig af faget.

Hjælpemidler

Brug af hjælpemidler afhænger af fag og niveau. Læreren instruerer inden eksamen i, hvilke hjælpemidler der må bruges, og på selve eksamensdagen vil oplysningerne ligge på eksamensbordet.

På AVU’s hjemmeside under ”eksamen” vil du også kunne finde en oversigt over tilladte hjælpemidler.

Fælles for alle eksamener er, at mobilen og Smartwatch skal slukkes og afleveres til vagten, samt at det ikke er tilladt at kommunikere med omverdenen under forberedelsen og selve eksamen. Du må derfor ikke gå på Internettet, chatte, eller på anden måde være i forbindelse med andre. Du må heller ikke gå på TEAMS.

Overtrædelse af ovenstående medfører øjeblikkelig bortvisning fra eksamen.

Særligt for net- kursister

Du skal medbringe foto- ID til eksamen og vise det på forlangende. Evt. svindel med ID vil medføre bortvisning fra skolen.

Forlænget tid

Hvis du er ordblind eller af andre årsager mener, at du har brug for forlænget tid til eksamen, skal du henvende dig til din faglærer i god tid før eksamen. Du skal altid begrunde, hvorfor du mener, du har brug for forlænget tid til eksamen. Du skal også fremvise relevant dokumentation fx en ordblindetest eller udskrift af lægejournal, lægeerklæring eller andet.

Hvornår starter eksamen

Du skal møde op ½ time før eksamen. Til den skriftlige eksamen skal du nå at:

  • Finde din plads
  • Pakke dine ting ud
  • Aflevere din mobil
  • Gøre din PC klar

 

Du skal sidde klar 10 min før eksamen, og dørene lukkes.

Eksamen starter, når den eksamensansvarlige sætter eksamen i gang.

Henvend dig i informationen, hvis du kommer for sent til en eksamen. Du har ikke krav på at komme til eksamen, hvis mødetidspunktet ikke overholdes.

Det er din pligt at holde dig orienteret om eksamensdato, mødetid og lokale i god tid før eksamen samt at komme i god tid på eksamensdagen.

Musik

Det er tilladt at lytte til musik med høretelefoner på, men musikken skal ligge på en enhed, det må ikke hentes fra Internettet, og musikken må ikke kunne høres af andre.

Sygdom

Hvis du bliver syg og ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette skolen på telefon 72 16 2616 ‐ du kan ikke vente med at ringe til dagen efter. Du skal kontakte din læge og få lægen til at lave en lægeerklæring.

Lægeerklæringen skal være afleveret til skolen senest 3 dage efter sygemeldingen. Du skal selv betale udgiften til lægeerklæringen.

Lægeerklæringen skal godkendes af skolen.

Udeblivelse uden grund

Hvis du udebliver fra en eksamen uden grund og/eller undlader kontakt til skolen, betragter vi det som en udmeldelse af dit fag. Det kan medføre, at du ikke længere er berettiget til SU, som dermed også vil ophøre.

Klager

Klager i forbindelse med eksamen skal indgives til uddannelsesleder Henriette Haumann snarest og senest to uger efter, at du har modtaget karakteren. Klagen skal være skriftlig og begrundet

Til brug ved en klagesag skal du have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved skriftlig prøve en kopi af din egen besvarelse.

Klagen skal indgives individuelt og kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget

2) prøveforløbet

3) bedømmelsen

NB!: Hvis klagen giver anledning til omprøve/om-bedømmelse, kan det

resultere i en lavere karakter, som så er den gældende karakter

For yderligere information vedrørende klager: se Ministeriets eksamensbekendtgørelse, kap 10

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343